QUI TRÌNH TRỒNG SALAD THỦY CANH TẠI CITYFARM HAIPHONG

Hạt giống được gieo vào giá thể mốp xốp chuyên dụng đảm bảo sạch 100%.
Hình cây con sau một tuần gieo hạt

 

Tuần thứ 3-4 cây con được chuyển đến vườn trồng

Tuần thứ 4-5 sẽ được chuyển ra khu vực gieo trồng

sau 7 tuần trồng salad được thu hoạch